به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

ماييم که از خاک بر افلاک کشانديم...

هیچ  ملتی را چون ایرانیان ندیده ام که در توفان حوادث از چهار سو بارها به خاکستر تبديل شود و همچو ققنوس از دل خاکسترها سر بر آورد و همچنان درخشندگی خود را ادامه دهد.

از کتاب ايران از آغاز تا اسلام

نوشته:

 پروفسر ريمون گيرشمن


چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا