به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

انتظار...

باد در تشويش

شيشه ها تاريک و پر رويا

پرده ميلرزد

می گريزد قامتی زير برش هايش

شمع گردن می کشد در سايه ها مايوس

-هيچ کس,افسوس

 

شيشه ها خاموش و بی رويا

باد در غوغا.

از دفتر خون سياوش

سروده:سياوش کسرايی


پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا