به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

Memorable Quote from The Hustler*

 

 

 

Sarah Packard: I'm a college girl. Two days a week - Tuesdays and Thursdays - I go to college.

Fast Eddie: You don't look like a college girl.

Sarah Packard: I'm the emancipated type. Real emancipated.

Fast Eddie: No, I didn't mean that... whatever that means. I mean you just don't look young enough.

Sarah Packard: I'm not.

Fast Eddie: So why go to college?

Sarah Packard: Got nothing else to do on Tuesdays and Thursdays.

Fast Eddie: What do you do on the other days?

Sarah Packard: I drink.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* The Hustler(1961) by Robert Rossen


جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا