به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

آسوده!!؟

photo by ali ameri 

به صدا سلامش می کنم و به دل می پرسم: پیرمرد دل خوش سیری چند؟

جوابم می دهد، بلند و رسا، چنانکه رسم اینان است. برایش دستی تکان می دهم و خدا قوتی می گویم. برایم دستی تکان می دهد و تشکری و لبخندی که به سختی از پشت سبیل های تابیده ی زردرنگش می بینم و چه دلنشین صدایی دارد.

 می رود و نگاه من نیز. چه آسوده و نرم قدم برمی دارد، فکر می کنم که شاید او هم غم های بزرگی در دلش نهفته باشد...


یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا