به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

و اين بار، آسوده می خندد...

سه سال از شهادت " آمر صاحب " گذشت. آزاده زیست و آزاده مرد و برای همیشه در تاریخ " شیر دره پنج شیر " باقی ماند، که مردان جنگ را با سیاست چه کار؟؟؟


پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا